Tech

𝗨𝗦 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗵𝗮𝘀 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝘄𝗲𝗮𝗽𝗼𝗻, 𝗺𝗮𝘆 𝗯𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗼𝗼𝗻

𝑇ℎ𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑖𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑤ℎ𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙 𝑎 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑙𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.

𝑇ℎ𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑖𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑙𝑦 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑙𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.

𝗨𝗦 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗵𝗮𝘀 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁 𝘀𝗽𝗮𝗰𝗲 𝘄𝗲𝗮𝗽𝗼𝗻, 𝗺𝗮𝘆 𝗯𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗼𝗼𝗻 1

𝑇ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤𝑠 𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑟𝑒𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑒, 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑎 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑎 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑛𝑣𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑈𝑆’𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛. 𝑇ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑔𝑜𝑒𝑠 𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛 𝑤𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 “𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚”, 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝑖𝑠 𝑠𝑙𝑎𝑝𝑝𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 “ℎ𝑖𝑔ℎ𝑙𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑” 𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝.

𝑇ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑠 𝑜𝑛 𝑤ℎ𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛 𝑏𝑦 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑡𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠, 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑇ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑠𝑛’𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑈𝑆 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛, 𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑇𝑟𝑢𝑚𝑝 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑛 𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑣𝑒𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 2020, 𝑏𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑒𝑑 𝑑𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷-19. 𝐴𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑙𝑦, 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑦𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 2021 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑆𝑦𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑢𝑚, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒 𝑎 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦.

𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑤ℎ𝑦 𝑡ℎ𝑒 𝑈𝑆 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝑜𝑓𝑓 𝑎 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑙𝑦 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑏𝑒 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑜𝑝𝑒𝑓𝑢𝑙𝑙𝑦 𝑎𝑐𝑡 𝑎𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡. 𝐴𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝐴𝑟𝑠𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑎, 𝑡ℎ𝑒 𝑈𝑆 𝑚𝑎𝑦 𝑏𝑒 𝑤𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑢𝑡 𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑠𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠, 𝑤ℎ𝑖𝑐ℎ 𝐶ℎ𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑑 𝑅𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑜𝑡ℎ ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑤𝑛.

<𝐵𝑦: ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑡𝑤𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑤𝑛.𝑐𝑜𝑚/𝑛𝑒𝑤𝑠/81276/𝑢𝑠-𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑦-ℎ𝑎𝑠-𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡-𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒-𝑤𝑒𝑎𝑝𝑜𝑛-𝑚𝑎𝑦-𝑏𝑒-𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑-𝑣𝑒𝑟𝑦-𝑠𝑜𝑜𝑛/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥.ℎ𝑡𝑚𝑙>

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 

 

Nhúng biểu tượng tra cứu vào trangNhấp đúp để tra cứu

 

Back to top button
Close