Aliens/Ufo

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺

𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘥𝘰𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘯 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵𝘴? 𝘎𝘪𝘷𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘢𝘴𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴, 𝘪𝘵 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘰 𝘦𝘢𝘴𝘺 𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦.

𝘉𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘙𝘰𝘯 𝘔𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳, 𝘢 𝘝𝘪𝘳𝘨𝘪𝘯𝘪𝘢-𝘣𝘢𝘴𝘦𝘥 𝘪𝘭𝘭𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘰 𝘩𝘢𝘴 𝘴𝘱𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘤𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦, 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘢𝘯𝘴𝘸𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯. 𝘛𝘩𝘦𝘺 𝘴𝘩𝘰𝘸 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘯 𝘢𝘴 𝘪𝘵 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘬𝘺 𝘰𝘧 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘯𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵𝘴 (𝘢𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘸𝘢𝘳𝘧 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵, 𝘗𝘭𝘶𝘵𝘰).

𝘚𝘤𝘳𝘰𝘭𝘭 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘦 𝘔𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳’𝘴 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘬𝘭𝘺 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘦𝘴…

𝘔𝘦𝘳𝘤𝘶𝘳𝘺

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 1

𝘝𝘦𝘯𝘶𝘴

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 2

𝘌𝘢𝘳𝘵𝘩

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 3

𝘔𝘢𝘳𝘴

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 4

𝘑𝘶𝘱𝘪𝘵𝘦𝘳

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 5

𝘚𝘢𝘵𝘶𝘳𝘯

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 6

𝘜𝘳𝘢𝘯𝘶𝘴

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 7

𝘕𝘦𝘱𝘵𝘶𝘯𝘦

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 8

𝘗𝘭𝘶𝘵𝘰

𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗟𝗼𝗼𝗸𝘀 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗢𝗻 𝗘𝗮𝗰𝗵 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁 𝗢𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 9

 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 

Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang Nhấp đúp để tra cứu

 

Tra từ & tra câu Anh – Việt, Việt – Anh, Anh – Anh

 


Nhúng biểu tượng tra cứu vào trang
Nhấp đúp để tra cứu

 

Back to top button
Close